Pasivno ogrevanje

Sodni izvedenec in cenilec


Sodni izvedenec za področje obrti

Zaradi drage energije in sodobnih gradbenih materialov, ter opreme postaja gradnja hiš in drugih objektov vsak dan zahtevnejša in dražja. Številni novi materiali in oprema, ki se pojavljajo na trgu, pa zahtevajo tudi vedno več znanja in finančnega tveganja. Zaradi vseh novosti, pride velikokrat tudi do raznih nejasnosti in sporov, med naročnikom in izvajalcem, ki se velikokrat rešijo šele na sodišču. Za razrešitev takšnih sporov iščejo sodišča pomoč, preko raznih strokovnjakov z ustrezno prakso in izobrazbo. Preden, takšen strokovnjak pridobi naziv »Sodni izvedenec in cenilec« od pristojnega ministrstva, je dolžan opraviti številne zahtevne preizkuse znanja.

Kako postati sodni izvedenec in cenilec za področje obrti, kakšne so dolžnosti in kolikšna je cena za opravljeno storitev sodnega izvedenca in cenilca smo se pogovarjali z mojstrom - sodnim izvedencem g. Muršič Adijem iz Maribora. Na kratko nam je opisal pot do imenovanja in možnost za izračun storitve, na osnovi katerih, si lahko izvedenec zaračuna opravljeno svoje delo. Menim, da je prav, da si posamezniki lahko predhodno sami izračunajo vrednost storitve, ki jo bo opravil sodni izvedenec oziroma cenilec.  

Adi Muršič, sodni izvedenec in cenilec za področje strojnih instalacij
Adi Muršič, sodni izvedenec in cenilec za področje strojnih instalacij

Za sodnega izvedenca in cenilca za področje obrti so bili v preteklosti vključeni le sodni izvedenci, za katere je veljal pogoj, da imajo, s strokovnega vidika, pridobljeno univerzitetno izobrazbo. Le ti, pa v mnogih primerih, kljub visokim strokovnim znanjem, niso imeli ustreznih praktičnih izkušenj in s tem povezanih strokovnih znanj, da bi lahko korektno obvladovali posamezna področja obrti. Kakovostnega dela na področju sodnega izvedenstva ne zagotavlja samo ustrezna izobrazba, torej dovolj visoka raven teoretičnega znanja, pač pa se mora le-ta nujno dopolnjevati s poznavanjem stroke v praksi.

Izpit za sodnega izvedenca za področje obrti lahko opravlja tudi oseba (poleg oseb, ki imajo univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri in predpisane delovne izkušnje):

  • oseba, ki je uspešno opravila mojstrski izpit ali je pridobila ustrezno, najmanj višjo strokovno izobrazbo in ma vsaj 6 let delovnih izkušenj na področju obrti za katero želi pridobiti naziv sodnega izvedenca in cenilca.

Sodni izvedenci in sodni cenilci so imenovani s strani sodišča, za neomejen čas, s pravico in dolžnostjo, da sodišču, na njegovo zahtevo, poda izvid in mnenje glede strokovnih vprašanj, za katera tako določa zakon ali glede katerih sodišče oceni, da mu je pri njihovi presoji potrebna pomoč strokovnjaka.

Sodni izvedenec in cenilec, je imenovan z dnem, ko pred ministrom za pravosodje izreče prisego. Imenovanje se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ter vpiše v imenik sodnih izvedencev, ki ga vodi Ministrstvo za pravosodje.  Izvedenec je dolžan pri svojem delu strogo upoštevati določila zakonov in svoje delo opraviti redno in vestno, v skladu s predpisanimi pravili.  Ministrstvo za pravosodje vodi postopek za imenovanje izvedenca, v skladu z zakonom o sodiščih in s pravilnikom.

Oseba, ki želi biti imenovana za izvedenca, vloži pri ministrstvu vlogo za imenovanje za izvedenca, z navedbo osebnih podatkov in strokovnega področja, za katero želi biti imenovana. Izvedenec priseže slovesno v prostorih ministrstva. O prisegi se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo minister, izvedenec in zapisnikar. Ob prisegi se izvedencu vroči odločba o imenovanju. Imenovanje izvedenca se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ter vpiše v imenik izvedencev oziroma cenilcev. Javni del imenika je objavljen tudi na spletnih straneh ministrstva. Izvedenec ima izkaznico, v kateri je navedeno njegovo osebno ime in stalno prebivališče, s pristavkom.

Poseben preizkus strokovnosti

Preizkusi strokovnosti so namenjeni temu, da se preveri ali kandidat, ki je zaprosil za imenovanje res ustreza navedenim pogojem. Preizkusi se opravljajo pisno in ustno pred strokovno komisijo na Ministrstvu za pravosodje in zajemajo preverjanje strokovnega znanja s širšega in ožjega področja temeljne stroke in njene specialnosti, za katero želi kandidat pridobiti imenovanje.

Nagrada in povrnitev stroškov za opravljeno delo sodnega izvedenca

Izvedenci imajo pravico do nagrade za svoje delo in pravico do povrnitve stroškov v zvezi z delom.

Vrsta stroškov

1. potni stroški;
2. stroški za prehrano in prenočišče;
3. nadomestilo plače oziroma izgubljeni zaslužek;
4. materialni stroški v zvezi z izvedenskim delom.

Za izračun nagrade za izvedensko delo se uporablja točkovna tarifa, določena s pravilnikom.

Nujni primeri

Za izdelavo izjemno zahtevnih ali nujnih izvedenskih mnenj in v drugih nujnih primerih (prazniki, sobote, nedelje, nočni čas med 22. in 7. uro zjutraj) se sme nagrada ustrezno povečati do 50 odstotkov.

Vrednost točke

Vrednost točke znaša se zaračuna v ... EVRU in se usklajuje z vrednostjo točke po odvetniški tarifi.
O spremembi vrednosti točke odloča minister.

Tarifa za vrednotenje izvedenskega dela

Za študij spisa pripada izvedencu oziroma cenilcu:

  1. pri obsegu do 50 strani 75 točk,
  2. pri obsegu nad 50 do 200 strani 150 točk,
  3. pri obsegu nad 200 strani 250 točk.

Pri študiju spisa se upoštevajo tudi priloge.

Dodatna dokumentacija

Za zbiranje in proučevanje dodatne dokumentacije pripada izvedencu:

1. za manj obsežne (do 25 strani) 75 točk,
2. za obsežne (od 25 do 60 strani) 150 točk,
3. za zelo obsežne (več kot 60 strani) 250 točk.

Za preglede oziroma oglede pripada izvedencu:

  • 1. za manj zahtevne (do 1 ure) 75 točk,
  • 2. za zahtevne (do 3 ure) 150 točk,
  • 3. za zelo zahtevne (nad 3 ure) 250 točk.

Izvid in mnenje

Za pisno izdelavo izvedenskega izvida in mnenja pripada izvedencu oziroma cenilcu:

1. za manj zahtevnega 300 točk,
2. za zahtevnega 500 točk,
3. za zelo zahtevnega 700 točk.


Za ustno podajanje izvida in mnenja pripada izvedencu za vsake začete pol ure 50 točk.
Ko ne podaja svojega izvida in mnenja, pripada izvedencu oziroma cenilcu za čakanje na narok, oziroma navzočnost na sodišču med narokom, za vsake začete pol ure čakanja 20 točk. Če traja čakanje, skupaj z narokom do pol ure, pripada izvedencu, oziroma cenilcu samo plačilo za udeležbo na naroku.

Izplačilo stroškov

Kadar mora stroške in nagrado izplačati sodišče, ki je izvedensko delo odredilo, ali so bili zneski za izvedensko delo vnaprej založeni, je sodišče dolžno odločiti o zahtevi za odmero nagrade in povrnitev stroškov najkasneje v osmih dneh od vložitve zahteve, odmerjeno nagrado in stroške pa izplačati najkasneje v tridesetih dneh od pravnomočnosti sklepa, s katerim je o zahtevi odločeno.
Stranka, na zahtevo katere je izvedenec izdelal izvid in mnenje oziroma cenitev, mora stroške in nagrado plačati v petnajstih dneh od prejema računa.

V obrtni dejavnosti s področja strojnih instalacij so v Sloveniji registrirani naslednji izvedenci:Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje