Pasivno ogrevanje

Hidroelektrarne

Pri gradnji hidroelektrarne običajno zgradijo jez, ki zapira dolino, po kateri teče reka.


Hidroelektrarna je eden od najstarejših načinov proizvodnje energije za človeštvo. Ta način proizvodnje električne energije je bil uporabljen že pred več kot 100 leti. Proizvodnja električne energije v hidroelektrarni se prišteva med največje deleže izrabe obnovljivih virov energije.

Uporaba tako pridobljene električne energije je zaradi številnih prednosti hitro naraščala in pokazala se je potreba po vedno močnejših elektrarnah. Pretvorba v električno energijo ima tudi to prednost, da ne onesnažuje okolja in skrbi za zmanjševanje emisij plinov tople grede, saj zamenjuje ostale načine pretvorbe energije.

V sedanjem času znaša proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah v nekaterih državah Evrope okoli 3,5%, v drugih državah (npr. Norveška, Islandija, Avstrija, Švica, Kanada), ki imajo za izrabo vodne energije bistveno boljše pogoje, je ta odstotek še veliko večji. Tako znaša proizvodnja pridobljene električne energije po vsem svetu, približno petino proizvedene električne energije.

Na tak način proizvedeno električno energijo lahko prištevamo, kot pomemben prispevek k reševanju energetskih problemov.

Številne prednosti izrabe vodne energije:

  • Pretvarjanje vodne energije poteka z zelo visokim izkoristkom,
  • Z uporabo vodne energije ne obremenjujemo okolja,
  • Oddaja odpadne toplote v okolje je zelo nizka.

Slabosti izkoriščanja hidroenergije:

  • izgradnja hidroelektrarne predstavlja velik poseg v okolje,
  • nihanje proizvodnje glede na razpoložljivost vode po različnih mesecih leta,
  • visoka investicijska vrednost.

Pri gradnji hidroelektrarn je zelo zahtevna uskladitev ekološkega ravnovesja v akumulacijskem jezeru, rekah in njihovega okolja. Ukrepi v posameznih primerih morajo biti uravnoteženi učinkom na okolje in na koristi pridobivanja okolju prijazne električne energije. Kadar je elektrarna skrbno načrtovana, je možno vodno energijo označiti kot "obnovljivo" in "trajno".  

Pri vseh vodnih hidroelektrarnah se elektrika proizvaja v generatorju. Električni generator po principu elektromagnetne indukcije proizvaja električno energijo, ki ga poganja vodna turbina. Obstaja več vrst turbin, ki so primerne za različne vodotoke. Vodo dovajamo v turbine, te poganjajo generator, ki pretvarja hidroenergijo v električno.

V večini primerov so v uporabi, Kaplanove, Peltonove in Francisove turbine. Njihov učinek je odvisen od moči turbine, ki je premo sorazmerna vodnemu padcu in količini vode, ki priteka na turbino. V preglednici št. 1 so prikazane vrste turbin, ki se uporabljajo v hidroelektrarnah.

Preglednica št. 1: Vrste turbin, ki se uporabljajo v hidroelektrarnah

  Nizek Srednji Visok
Padec 4 – 50 m 20 – 600 m 100 – 1000 m
Zajezitev Majhna Srednja Velika
Vrtilna hitrost 1 – 4 s-1 2 – 10 4 s-1 4 – 20 s-1
Turbina Kaplan Francis Pelton

Pri uporabi vode za proizvodnjo električne energije pridejo v poštev:

  • Pretočna hidroelektrarna
  • Črpalna hidroelektrarna
  • Hidroelektrarne na plimovanje in hidroelektrarne, ki delujejo po principu valovanja

Pretočna hidroelektrarna

V delujočih hidroelektrarnah spreminjajo potencialno energijo zajezene vode iz rek ali rezervoarjev v kinetično energijo. Količina proizvedene električne energije je odvisna od hitrosti vrtenja generatorja. Hitrost, s katero lahko turbina poganja generator, pa je odvisna od tega, s kolikšnim tlakom voda potiska lopatice turbine. Čim večji je tlak vode, tem hitreje se turbina vrti. Z globino pa narašča tudi vodi tlak.

Pri gradnji hidroelektrarne običajno zgradijo jez, ki zapira dolino, po kateri teče reka. Za jezom se voda nabira v globokem jezeru, ki služi za akumulacijo vode. Če je vode za jezom preveč, je lahko nekaj spustijo skozi stranske zapornice. Voda na dnu jezera je pod velikim tlakom zaradi teže vse vode nad njo.

Črpalna hidroelektrarna

Črpalne elektrarne predstavljajo posebno obliko shranjevanja vode. V času nizke porabe električne energije, na primer ponoči, lahko s presežkom proizvedene energije in s pomočjo črpalke, črpamo vodo v višje ležeče bazene. Skozi dan pa, ko je poraba električne energije najvišja, z akumulirano vodo v višje ležečih bazenih, preko turbine dovajamo vodo v spodnji zbiralnik. Tako proizvedemo dodatno oziroma manjkajočo električno energijo za pokrivanje v špicah porabe. Slika št. 1 prikazuje način delovanja črpalne elektrarne.

Slika 1 – Črpalna elektrarna
Slika 1 – Črpalna elektrarna

Razlaga k sliki: Poraba električne energije se bo tudi v prihodnje v toku dneva in noči močno spreminjala. Zato se bodo morale elektrarne v prihodnosti sproti prilagajati tej spremenljivi porabi, kar je tudi ključni razlog hitrega naraščanja črpalnih elektrarn.

Elektrarna z valovanjem

Elektrarna z valovanjem je oblika hidroelektrarne. Za pridobivanje električne enrgije uporablja energijo morskih valov. Elektrarne z valovanjem prištevamo med obnovljive vire energije. Izkoriščanje energije valovanja v določeni meri posnema izkoriščanje hidrokinetične energije. Prva tovrstna elektrarna je bila zgrajena na Škotskem. Elektrarna Pelamis, ki je tudi največja valovna elektrarna na svetu, je ime dobila po orjaški morski kači iz grške mitologije. Danes je to 120 metrov dolga in 750 ton težka plavajoča elektrarna, ki jo je izdelalo škotsko podjetje Ocean Power Delivery.

Slika 2 – Elektrarna z valovanjem
Slika 2 – Elektrarna z valovanjem

Z izkoriščanjem valovanja bi lahko pokrili celotne energetske potrebe našega planeta. Valovanje ima velik energetski potencial, ima pa tudi veliko slabosti: njegova amplituda je močno odvisna od trenutnih vremenskih razmer in je zato nepredvidljiva.

Za razliko od elektrarne, ki deluje s plimovanjem in izrablja energijsko razliko med plimo in oseko, uporabljajo tovrstne elektrarne kontinuirano valovanje.

Na obali je praviloma prisotno stalno udarjanje valov in ob ugodnih razmerah v obalnem področju lahko energijo udarjajočih valov ujamemo in jo, preko turbine, vodimo skozi odgovarjajoči kanalski sistem ter spremenimo kinetično energijo padajoče vode, podobno kot v pretočnih elektrarnah (tudi s pridelanim komprimiranim zrakom) spremenimo v električni tok. Slika št. 2 prikazuje primer delovanja elektrarne z valovanjem.

Tovrstne elektrarne terjajo za delovanje vsekakor visok strošek, še posebej pri zaščiti za delovanje v neugodnih vremenskih razmerah. Tako so v tem času poznane samo večje elektrarne. Manjše elektrarne moči med 50 do 500 W se v večini primerov uporabljajo izključno za razsvetljavo.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje