Vodovod

Dimenzioniranje cevi za pitno vodo po DIN 1988

Premer cevi mora biti po izračunu tolikšen, da bodo vsa odvzemna mesta v zgradbi, ob upoštevanju lokalnih tlačnih pogojev in ob minimalnem tlaku, zadostovala za oskrbo s pitno vodo.


Točen izračun cevne instalacije za pitno vodo, za velike objekte, izvedemo po DIN 1988-3 in prilogi 1 (v nadaljnjem besedilu DIN EN 806-3) po strokovnem projektu. Na podlagi relativno zapletenega izračuna so tukaj dopustna odstopanja. Naknadno so bili močno skrajšani samo približni računski postopki in pojasnila. Pri manjših objektih zadostujejo pravila in vrednosti iz izkušenj, za dimenzioniranje cevne instalacije (glej poglavje a)  

Postopek izračuna

Premer cevi mora biti po izračunu tolikšen, da bodo vsa odvzemna mesta v zgradbi, ob upoštevanju lokalnih tlačnih pogojev in ob minimalnem tlaku, zadostovala za oskrbo s pitno vodo. Izračun temelji na podlagi upoštevanega istočasnega pretoka na odvzemni armaturi.

To so posamezne tlačne izgube, ki nastanejo v napravah in v cevnih instalacijah, ki so odvisne od vrste materiala cevi, preseka cevi, dolžine cevi in od hitrosti pretoka. Ukrepi za potrebni izračun so podani v številnih preglednicah. Izračunane vrednosti so tabelarične in se nahajajo v prilogi DIN 1988-3 v predpisanih skupnih obrazcih. Naknadno je dodanih samo nekaj od prej naštetih pojmov, ki so primerni za bolj poenostavljeno razlago.

Pomen:

Določanje presekov cevi so po naslednjih navedbah, na primer pojmih, ki so določeni v skladu z DIN 1988-3:

Slika 1 - Skica za pojasnitev uporabljenih izrazov pri dimenzioniranju cevi za pitno vodo
Slika 1 - Skica za pojasnitev uporabljenih izrazov pri dimenzioniranju cevi za pitno vodo

Razlaga kratic in izrazov k sliki:

MTP

Minimalni tlačni pretok Pmin, Flna odvzemnem mestu 

IP

Izračunan pretok VR na odvzemni armaturi  

SP

Skupni pretok ΣVR za konkreten del cevne instalacije 

MOT

Minimalni oskrbovalni tlak pmin, (višina oskrbovalne cisterne - višina oskrbovalne instalacije)  

VR

Višinska razlika med odvzemnim mestom in oskrbovalno instalacijo 

TI

Tlačne izgube €ˆ†p v cevni instalaciji, v vodnem števcu, vodnem filtru, spojnih materialih, itn 

RTR

Razpoložljiva tlačna razlika €ˆ†ppost , zaradi trenja v ceveh, posameznih upornosti in zaradi potrebnega minimalnega tlačnega pretoka. 

PT

Padec tlaka, ki nastane zaradi trenja v ceveh označujemo z bar/m, oziroma mbar/m.

Tukaj prikazane kratice niso standardne in se uporabljajo zgolj za računalniško ponazoritev.

Minimalni pretočni tlak pmin.FI: Potreben statičen nadtlak (v bar-ih) na najneugodnejšem odvzemnem mestu (glej preglednico št. 2).

Izračunani pretok VR: Pričakovana stopnja pretoka na odvzemni armaturi v l/s, bodisi kot minimalna pretočna vrednost ali odgovarjajoča armatura ali kot srednja vrednost, na podlagi spodnjih oziroma zgornjih pretočnih pogojev tlačnih vrednosti. Orientacijska vrednosti s so podane v preglednici št. 2.

Skupni pretok ΣVR: Je seštevek vseh izračunanih pretokov za konkretnem delu cevne napeljave v l/s.

Najvišji pretok VS: Ob upoštevanju verjetnega istočasnega odvzema vode na vseh odvzemnih mestih je za hidravlični izračun odločilnega pomena pretok. Pri tem izvedemo izračun za tri vrste stanovanjskih skupin (stanovanjske zgradbe/ javne zgradbe, hoteli, trgovine, bolnišnice, šole/ in posebne gradnje za obrtne dejavnosti in industrijo).

Določitev premera cevi

Določitev dimenzije cevi ditemelji na izračunu  padca tlaka v ceveh. To je odvisno od vrste materiala izdelane cevi (hrapavosti), preseka cevi, dolžine cevne instalacije in pretoka (odvisno od hitrosti pretoka) konkretno za vsak vod.

Minimalni oskrbovalni tlak pmin, v: Minimalni statični tlak (bar) na priključnem delu priključene cevne instalacije na oskrbovalni vod, je odvisen predvsem od višine vodnega rezervoarja.

Tlačne izgube €ˆ†p: Padec tlaka (v  bar) izhaja iz

- višinske razlike h med oskrbovalnim vodom na cesti in od višine odvzemnega mesta (MOT - VR)

- Posamezni upori Z v aparatih, filtru, spojnem materialu, vodnem števcu, na primer pri 15 m3/h z nazivnim pretokom 1000 mbar itn.

- Zasunki  in ventili  v etažah  na posameznih cevnih instalacijah

- Korozija v ceveh R  v mbar/m na pripadajoči cevni instalaciji

Razpoložljiva tlačna razlika €ˆ†pvrednost: Razpoložljiva tlačna razlika (v bar oziroma mbar) je preostanek tlaka, ki nastane kot posledica tlačnih izgub zaradi trenja, pri pretoku skozi cevno instalacijo in posameznih aparatih. Tako je na odvzemnih mestih na razpolago potreben minimalni tlačni pretok. Ta se izračuna iz minimalnega oskrbovalnega tlaka v oskrbovalni instalaciji z odbitkom tlačnih izgub in višinske razlike PHU na odvzemnem mestu, preko oskrbovalne instalacije in tudi z minimalnim tlačnim pretokom na odvzemnem mestu.

Preprosto povedano:

PTR = MOT - VR - MTP na primer Apvrednost  =  pmin, v - pVR - Pmin. fi  (v bar)

Padec tlaka zaradi trenja v ceveh  Rvred.: Padec tlaka zaradi trenja v ceveh (v mbar/m) je odvisen od tlačne izgube dolžine trenja v ceveh. To pomeni za del instalacije je na razpolago stoječi tlak, razdeljen po dolžini pripadajoče instalacije:

PT = PTR : dolžina instalacije, na primer Rvrednost  =  €ˆ†pvrednost: l  (v mbar / m)

Dimenzija cevi di  (DN) temelji na najvišji vodni pretok (m/s) in, za cevi iz materialov (jekla, bakra, plastike, z odgovarjajočo hrapavostjo v cevni instalaciji) in z določenim tlačnim padcem zaradi trenja v ceveh (mbar/m), ki jih povzamemo iz določenih preglednic.

Opomba

Pri statičnem tlaku (to je stoječi tlak in ni v ceveh nobenega vodnega pretoka), ne sme  presegati 80 % od dovoljenega tlaka vgrajenega varnostnega ventila. V kolikor tlak te pogoje presega, je potrebno delovni tlak, na tlačnem reducirnem ventilu, znižati. 

a)      Približna vrednosti za projektiranje

Za začetno projektiranje, pri stanovanjski gradnji, zadostujejo naslednje približne vrednosti za dimenzije cevi, kot so prikazane v preglednici št. 1:

Preglednica št. 1: Minimalna in približna vrednost za premer cevi pri instalaciji za pitno vodo

Vrsta instalacije

Minimalna vrednost

Približne dimenzije

Priključna instalacija

DN 25 (1«)

DN 32 (5/4«)

Dvižni vod

  1 do   5 odvzemnih mest

  5 do 10 odvzemnih mest

10 do 20 odvzemnih mest

20 do 40 odvzemnih mest

DN 20 (3/4«)

 

DN 20  (  3/4«)

DN 25  (      1«)

DN 32  (   5/4«)

DN 40  (1 1/2«)

Etažne instalacije za

1 straniščni izplakovalnik

1 do 2 umivalnika

1 tuš

1 kopalna kad

1 vrtni priključek

1 tlačni wc izplakovalnik

DN 15 (1/2«

 

DN 10 - 15

DN 15

DN 15

DN 20 - 25

DN 20 - 25

DN 25

Dvižni vodi za več odvzemnih mest:

Izberemo dimenzijo cevi z naslednjo najvišjo nominalno vrednostjo posamezne armature

 Določitev imenskih vrednosti instalacije za pitno vodo je odgovornost projektantov oziroma izvajalskega podjetja.

Orientacijske vrednosti za pitno vodo na odvzemnem mestu

Preglednica št. 2: Minimalni pretočni tlak in izračunani pretok na različnih odvzemnih mestih za pitno vodo (smernice po DIN 1988 - 3) 

Minimalni tlačni

Pretok

Pmin. FI

 

 

v  bar

Vrsta odvzemnega

mesta za pitno vodo

Izračunani pretok VR

v  l/s pri odvzemu od

Mešane vode:

(hladna = 15 oC

  topla   =  60 oC)

 

Samo hladna

ali topla voda TV

hladna

topla

 

0,5

0,5

0,5

1,0

1,0

Izlivni ventil 1)

brez perlatorja DN 15

                            DN20

                            DN 25

s perlatorjem    DN 10

                            DN 15

 

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

 

0,30

0,50

1,00

0,15

0,15

1,0

Ročka za tuširanje

0,10

0,10

0,20

1,2

1,2

0,4

1,0

Tlačni izplakovalnik za WC DN 15

Tlačni izplakovalnik za WC DN20

Tlačni izplakovalnik za WC DN25

Tlačni izplakovalnik za WC DN32

-

-

-

-

-

-

-

-

0,70

1,00

1,00

030

1,0

1,0

Pomivalni stroj za posodo  DN 15

Pralni stroj za perilo            DN 15

-

-

-

-

0,15

0,25

 

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Mešalna baterija za

- tuširanje                     DN 15

-kopalno kad                DN 15

-pomivalno korito       DN 15

-umivalnik                    DN 15

-sedečo kopalno kad  DN 15

 

0,15

0,15

0,07

0,07

0,07

 

0,15

0,15

0,07

0,07

0,07

 

-

-

-

-

-

1,0

Mešalna baterija        DN 20

-

-

-

0,5

Izplakovalni kotliček  DN 15

-

-

0,13

 

1,0

Električni pretočni

grelnik vode                DN 15

 

-

 

-

 

0,10 2)

1) Pri Izlivnem ventilu, brez perlatorja in z nastavkom za privitje pregibne gibke cevi je   

potrebno upoštevati tlačne izgube v gibki cevi (dolžine do 10 m) in v priključeni napravi (za zalivanje trave), povprečno z dodatnim minimalnim tlačnim pretokom okoli 0,5 bar.

2) Pri popolnoma odprti dušilni spojki.

Opomba:

V preglednici niso vključena odvzemna mesta in aparati z visokim minimalnim pretokom ali armature s pretokom in jih je potrebno upoštevati po navedbah proizvajalca. Za točno izračunavanje so na voljo številne preglednice, formularji in računski primeri po DIN 1988-3, ki pa tukaj niso vsi navedeni. V nadaljevanju so prikazani materiali za cevi, ki jih uporabljamo za izvedbo vodovodne instalacije:

  • Srednje težka in težka navojna cev po DIN 2460
  • Bakrena cev po DIN EN 1057
  • Cevi iz legiranega jekla po DVGW-delovni list W 541
  • PVC-U-cevi
  • PE-LD- in PE-HD-cevi
  • PE-X-cevi, po DIN 16 892 in 16893. 


Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje